Wat kost therapie?

 Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk.

De kosten voor psychotherapie worden betaald uit het basispakket van de ziektekostenverzekering.

  

Wat te doen bij verhindering?

 
Bij verhindering moet tenminste 24 uur (het weekend niet meegerekend) voor de afgesproken sessie worden afgezegd. Heb je een afspraak afgezegd dan dien je  zelf opnieuw met de therapeut contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Wanneer een afspraak niet op tijd is afgezegd, kan de behandelaar de sessie niet bij het zorgkantoor declareren. Er wordt dan een bedrag van 60 euro in rekening gebracht. Het is dus belangrijk om afspraken tijdig af te zeggen. Veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking heeft ook gevolgen voor het behandelproces.

 

 

Betalingsvoorwaarden

 
Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychotherapeut (hierna te noemen: behandelaar) en de cliŽnt.

 
Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden (weekend niet meegerekend). Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd 60 euro voor de gereserveerde tijd aan de cliŽnt in rekening te brengen.

 Artikel 3

De door de behandelaar aan de cliŽnt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliŽnt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 
Artikel 4

Indien de cliŽnt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliŽnt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliŽnt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtin≠gen te voldoen.

 
Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de behandelaar de cliŽnt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliŽnt in rekening gebracht.

 
Artikel 6

Voldoet de cliŽnt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 
Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliŽnt. De buitengerechtelijke incasso≠kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

 
Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliŽnt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.